Kontakt 796 000 473

Do jakiego wieku dziecka płaci się alimenty?

Alimenty to zobowiązanie wobec dziecka, które reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie. Wpływ ma na to wiele czynników, przede wszystkim możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica oraz zakres potrzeb materialnych dziecka. Alimenty mają zaspokoić takie potrzeba jak wyżywienie, odzież, leczenie, zajęcia szkolne i dodatkowe, a także potrzeby mieszkaniowe. Należy również pamiętać, że obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach, ale może być rozłożony nierównomiernie na każdym z nich.

Do jakiego wieku należy płacić alimenty?

W kancelarii adwokackiej w Warszawie często pada pytanie do kiedy należy płacić alimenty. Panujący powszechnie pogląd, że alimenty na dziecko płaci się do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia nauki nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wiekowej, do której dziecko może ubiegać się i otrzymywać alimenty. W praktyce obowiązek alimentacyjny nałożony przez sąd należy pełnić do momentu, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zazwyczaj chwila ta następuje wraz z podjęciem przez dorosłe dziecko pracy, czy też nabycia odpowiedniego majątku w drodze dziedziczenia, darowizny itp. W uzasadnionych wypadkach sąd może jednak uchylić obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicu, jeżeli dorosłe dziecko pomimo braku obiektywnych przeszkód nie podejmuje pracy, czyniąc sobie niejako z alimentów sposób na życie. Odpowiednia kancelaria adwokacka w Warszawie pomoże prawidłowo ocenić wszystkie okoliczności sprawy i zdecydować, czy istnieją przesłanki do złożenia pozwu o ustanie obowiązku alimentacyjnego.

Każda sprawa o ustanie tego obowiązku powinna być skierowana do sądu rodzinnego i tam szczegółowo sprawdzona. To do sądu należeć będzie ostateczna decyzja czy alimenty na dorosłe już dziecko, które się nie uczy, są nadal zasadne.  Jeżeli podniesione twierdzenia i przedstawione dowody wykażą, że ustanie tego zobowiązania ma faktyczne i prawne przesłanki sąd uchyli obowiązek alimentacyjny. Dopóki jednak tak się nie stanie naszym obowiązkiem jest łożyć na nasze, często już dorosłe w świetle prawa dziecko i zaspakajać jego podstawowe potrzeby. 

Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dziecko jest przewlekle chore lub niepełnosprawne. Jeżeli jego możliwości samodzielnego utrzymania mogą być znacznie mniejsze niż w przypadku zdrowego dziecka całkowite uchylenie obowiązku alimentacyjnego może być znacznie utrudnione.

Alimenty – najważniejsze informacje 

Adwokat w Warszawie zwraca uwagę na fakt, że sami z siebie nie możemy przestać płacić alimentów, nawet jeśli nasze dziecko jest już pełnoletnie bądź samodzielnie się utrzymuje. Ten obowiązek może zdjąć z nas tylko sąd. Każde inne zaniechanie alimentacyjne będzie traktowane jako łamanie prawa i może skutkować wniesieniem sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Ponadto, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego może również doprowadzić do wszczęcia postępowania karnego. 

Każda sprawa o ustalenie alimentów może być przeprowadzona za pośrednictwem kancelarii adwokackiej. Jeśli sami nie jesteśmy pewni tego, jakie kroki powinniśmy podjąć w takiej sprawie, warto skorzystać z usług adwokata w Warszawie.