Kontakt 796 000 473

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawomocny wyrok w sprawie karnej i orzeczona w nim kara pozbawienia wolności nie zawsze oznacza dozór elektroniczny czy też pobyt w zakładzie karnym w pełnym wymiarze kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie daje możliwość skrócenia tego okresu, o ile spełnione zostaną określone przesłanki. Jak wskazuje doświadczony prawnik i adwokat karnista z kancelarii w Warszawie, co do zasady skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Prawo przewiduje, że wyjątkiem od tej zasady jest recydywa i multirecydywa, kiedy to wymagane jest odbycie większej części kary – odpowiednio 2/3 (recydywa) i ¾ (multirecydywa). Poza warunkami formalnymi sąd penitencjarny określa prognozę kryminologiczną skazanego reprezentowanego przez prawnika i adwokata karnistę. Sąd penitencjarny ocenia przy tym postawę skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary, a nawet po ewentualnym zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielane jest zawsze na okres próby, który co do zasady wynosi od 2 do 5 lat. Doświadczeni prawnicy i adwokaci karniści z kancelarii w Warszawie wskazują, że Kodeks karny przewiduje jednak wyjątki od tej zasady, jak chociażby wspomniana już wyżej recydywa i multirecydywa, kiedy to minimalny okres próby zgodnie z obowiązującym prawem wynosi 3 lata.

Pamiętać należy, że sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności ponownie dopuszcza się przestępstwa albo uchyla od dozoru kuratora czy wykonania nałożonych wyrokiem sądu obowiązków lub środków karnych. Istotnym jest, że sąd na przeprowadzenie procedury odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia ma jeszcze dodatkowo 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby. Jeżeli warunkowe przedterminowe zwolnienie nie zostanie odwołane, karę zgodnie z obowiązującym prawem uważa się za odbytą z chwilą jego udzielenia.

Powyższe rozważania stanowią jedynie podstawowe informacje na temat instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tak jak życie każdego człowieka stanowi inny scenariusz, tak każdy przypadek osoby skazanej jest odmienny i każdorazowo wymaga analizy prawnika i adwokata od spraw karnych. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie.