Kontakt 796 000 473

Odroczenie wykonania kary

Wykonywanie kary, w szczególności kary pozbawienia wolności, oznacza nie tylko utratę miesięcy czy lat życia, ale także izolację, na którą nie każdy jest gotów w danym momencie swojego życia. Prawnicy i adwokaci karniści podkreślają, że przeszkodą w wykonaniu wyroku może być choroba lub potrzeba załatwienia istotnych życiowych spraw przed rozpoczęciem wykonywania kary.

W pierwszym przypadku sąd ma obowiązek udzielić odroczenia wykonania kary, jeżeli skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary. Prawo przewiduje jednak, że samo oświadczenie skazanego, a nawet bogata dokumentacja medyczna nie jest jednak wystarczająca do uzyskania takiego odroczenia wykonania kary. W takiej sprawie karnej wykonawczej sąd posiłkuje się opinią biegłych z określonej specjalności. Biegli psychiatrzy oceniają czy choroba psychiczna, na którą cierpi skazany, jest na tyle poważna, że uniemożliwia świadome uczestniczenie w procesie wykonywania kary. Biegli innych specjalności oceniają czy choroba, na którą cierpi skazany, jest na tyle ciężka, że jego pobyt w zakładzie karnym zagrażałby jego zdrowiu lub życiu. Nie oznacza to, że biegli są nieomylni a ich opinie wiążące. Zadaniem prawnika i adwokata od spraw karnych jest weryfikacja opinii. Co istotne, prawo przewiduje, że odroczenie wykonania kary w takiej sytuacji może być udzielane tylko do czasu ustania przeszkody.

Istnieją również przyczyny, z powodu których sąd może (ale nie musi) udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa (jak np. jazda pod wpływem alkoholu, kradzież, niealimentacja itp.) na okres do roku. Tak jak każdy przypadek osoby skazanej jest odmienny, tak przyczyny te mogą być różne. Prawnicy i adwokaci karniści wymieniają tutaj takie powody jak: potrzeba zapewnienia rodzinie środków do życia, opieka nad chorym członkiem rodziny, uregulowanie ważnych spraw zawodowych lub osobistych, dokończenie kształcenia czy też nagłe niespodziewane zdarzenie. Konieczne jest jednak przekonanie sądu, że natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Prawnicy i adwokaci karniści wskazują, że poza wyżej wymienionymi przypadkami kodeks karny wykonawczy pozwala również na odroczenie wykonania kary kobietom ciężarnym lub osobom skazanym samotnie sprawującym opiekę nad dzieckiem na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary przygotowanego przez prawnika nie wyłącza konieczności jej odbycia, ale daje możliwość odłożenia w czasie obowiązku stawienia się w zakładzie karnym. Należy przy tym pamiętać, że samo złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje wykonania wyroku. Warto zatem złożyć również odrębny wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku, zanim skazany w danej sprawie karnej otrzyma tzw. „bilet” do zakładu karnego.

Nasza Kancelaria adwokacka w Warszawie zapewnia pomoc nie tylko w postępowaniach o dozór elektroniczny, ale także w sprawach o odroczenie wykonania kary. Adwokat od spraw karnych dopilnuje prawidłowego sporządzenia wniosku, a przede wszystkim jego odpowiedniego uzasadnienia i zebrania materiału dowodowego. Adwokat od spraw karnych reprezentuje również naszego klienta w sądzie.