Kontakt 796 000 473

Reprezentacja pokrzywdzonych

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną nie tylko dla osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego czy też oskarżonych w procesie karnym, ale również wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem. Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne jak i prawne których dobro zostało naruszone lub zagrożone popełnieniem przestępstwa. Pomoc adwokata od spraw karnych działającego jako pełnomocnik pokrzywdzonego obejmuje w szczególności:

1) doradztwo prawne dla pokrzywdzonych przestępstwem

2) przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatnego aktu oskarżenia, subsydiarnego aktu oskarżenia

3) bezpośrednią reprezentację w postępowaniu przygotowawczym poprzez udział w czynnościach procesowych (np. przesłuchanie świadków) i w postępowaniu sądowym poprzez udział w rozprawach w charakterze oskarżyciela posiłkowego

4) formułowanie wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (np. przesłuchanie świadka, dopuszczenie opinii biegłego, uzyskanie potrzebnych dokumentów) 

5) dostęp do akt sprawy, wykonywanie ich fotokopii, bieżącą analizę i kontrolę postępowania

6) złożenie wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę

7) przygotowanie wszelkich niezbędnych pism procesowych, w tym środków odwoławczych jak zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, apelacja od niekorzystnego wyroku

Jesteś osobą pokrzywdzoną i nie chcesz aby Twoja sprawa została zlekceważona przez policję lub prokuratora? Doświadczony adwokat karnista zadba o to, aby wszelkie czynności zostały przeprowadzone w sposób rzetelny, materiał dowodowy odpowiednio skompletowany a sprawca pociągnięty do odpowiedzialności.

W przypadku wyrządzonej przestępstwem krzywdy nasza kancelaria adwokacka w Warszawie dokłada wszelkich starań aby nasi Klienci uzyskali godziwe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Pomoże również przygotować odpowiedni grunt pod sprawę cywilną. Powszechnie wiadomo bowiem, że  odszkodowania i zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę orzekane przez sądy karne nie są tak hojne jak te orzekane przez sądy w sprawach cywilnych. Adwokat od spraw karnych podkreśla natomiast, że zasądzenie przez sąd karny odszkodowania lub zadośćuczynienia nie wyłącza możliwości uzyskania jeszcze większej sumy z tego samego tytułu przed sądem cywilnym. Uzyskanie w pierwszej kolejności karnego wyroku skazującego daje w postępowaniu cywilnym dużą przewagę. Sędzia nie zastanawia się już bowiem nad kwestią winy. Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

W ramach prowadzonej praktyki nasza kancelaria adwokacka w Warszawie posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami. Do najbardziej powszechnych z nich należą sprawy o zniesławienie, znieważenie, znęcanie się fizyczne i psychiczne, stalking, uchylanie się od alimentacji, pobicia, rozboje i gwałty.