Kontakt 796 000 473

Jazda pod wpływem alkoholu

JESZCZE WYKROCZENIE CZY JUŻ PRZESTĘPSTWO?

Jazdę samochodem w stanie po użyciu alkoholu należy odróżnić od jazdy w stanie nietrzeźwości. Są to dwa odmienne czyny, z których pierwszy stanowi wykroczenie, drugi zaś przestępstwo. Rozróżnią się one stopniem stężenia alkoholu we krwi kierowcy oraz konsekwencjami jakie za sobą niosą. 

Kierowca popełnia wykroczenie, jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (czyli 0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza). Taki stopień upojenia alkoholowego określa się mianem jazdy w stanie po użyciu alkoholu. Grozi za to grzywna w kwocie od 2.500 zł do 30.000 zł, pozbawienie wolności w formie aresztu od 5 do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Kierowca popełnia przestępstwo, jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi przekracza 0,5 promila (czyli powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza). Taki stopień upojenia alkoholowego może realnie wpływać na zdolności psychomotoryczne i z tego względu jest określany mianem jazdy w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 2, kara ograniczenia wolności w formie prac społecznie-użytecznych lub grzywna. W przypadku uznania kierowcy za winnego sąd obligatoryjnie orzeka również środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 000 zł do nawet 60 000 zł.

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

Zaostrzające się w ostatnich latach przepisy przełożyły się na coraz surowsze kary wobec kierowców prowadzących na „podwójnym gazie”. Szczególnie dotkliwy wydaje się być obligatoryjnie orzekany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a w rzeczy samej jego wymiar rozpoczynający się od minimum 3 lat. Pomoc adwokata od spraw karnych mającego doświadczenie w prowadzeniu spraw za jazdę pod wpływem alkoholu jest szczególnie wskazana jeżeli staramy się o łagodną karę lub warunkowe umorzenie postępowania. W przypadku złapania kierowcy na gorącym uczynku i oczywistej winy wyrok warunkowo umarzający postępowanie jawi się jako najlepsze z możliwych rozwiązań w sprawie. Wydając takie orzeczenie sąd nie karze kierowcy, a ogranicza się jedynie do orzeczenia środków probacyjnych, mających za zadanie poddanie sprawcy próbie. Ze swej istoty są one zdecydowanie łagodniejsze niż środki karne orzekane w wyroku skazującym. Wydając bowiem wyrok warunkowo umarzający postępowanie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów maksymalnie do 2 lat. Nierzadko natomiast zakaz orzekany jest na okres 1 roku, dzięki czemu nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy, a kierowca po jego zakończeniu automatycznie odzyskuje uprawnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może nawet odstąpić od wymierzania zakazu prowadzenia pojazdów. Co więcej, umarzając warunkowo postępowanie sąd może odstąpić od orzekania świadczenia pieniężnego lub wymierzyć je w kwocie mniejszej niż 5.000 zł. Dla wielu osób, szczególnie wykonujących zawody zaufania publicznego, niemniej ważnym jest, że taki wyrok nie jest wyrokiem formalnie skazującym. Oznacza to, iż w dalszym ciągu będą mogły legitymować się zaświadczeniem o niekaralności, które jest potrzebne do wykonywania określonej pracy czy też zawodu.

Zaznaczyć jednak należy, że dla uzyskania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie muszą zostać spełnione określone przesłanki, mianowicie:

  1. Uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne
  2. Nieznaczny stopień winy i szkodliwości społecznej
  3. Niebudzące wątpliwości okoliczności sprawy
  4. Pozytywna prognoza kryminologiczna wobec sprawcy

Nasza kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych o jazdę pod wpływem alkoholu. Adwokat karnista pomoże ocenić sytuację, określi szanse na uzyskanie korzystnego wyroku i odpowiednio poprowadzi przez procedury sądowe aż do zakończenia sprawy.

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – BLOKADA ALKOHOLOWA

Nie każdy jest świadomy tego, że po upływie połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów (a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat) można starać się o wcześniejsze odzyskanie uprawnień. Szansę taką stwarza art. 182a k.k.w., który przewiduje możliwość zmiany obowiązującego zakazu na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. W praktyce oznacza to, że kierowca będzie mógł normalnie prowadzić pojazd, który został doposażony w specjalne urządzenie. Każdorazowo kontroluje ono obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, a wynik negatywny pozwala uruchomić silnik. 

Co istotne, doposażenie samochodu nie wiąże się z koniecznością zakupu drogiego urządzenia. Na rynku istnieje wiele podmiotów zajmujących się jego odpłatnym wypożyczaniem i instalacją na określoną liczbę miesięcy. Czynsz z reguły nie jest wysoki, a korzyści jakie dzięki temu otrzymujemy znacznie go przewyższają. Takie rozwiązanie może okazać się szczególnie pomocne i praktyczne dla osób, które potrzebują samochodu w życiu codziennym lub do wykonywania pracy.